A kulturális intézmény Klubkönyvtár néven került alapításra, illetve avatásra 1971. november 7-én. Fenntartó szerve 1977. áprilisáig Tiszaderzs Községi Tanács volt, majd ezt követően az Abádszalók Nagyközségi Közös Tanács fenntartása alá került, amely 1984. augusztus 1-jével megalapította az összevont intézményt, ÁMK Klubkönyvtár egysége néven. A fenntartója 1990. január 4-étől ismét Tiszaderzs Községi Tanács, illetve a helyhatósági választások folyamán, 1990. szeptember 30-ától Tiszaderzs Község Önkormányzata lett.
     1996. január 1-jével a fenntartó Klubkönyvtár néven önálló intézményé alapította a 425/1995. (XII. 7.) számú képviselő-testületi határozatával, melyet a 156/2000. (IV. 28.), a 260/2003. (XII. 23.) és az 199/2005. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozataival módosított. 2005. november 21-ei hatállyal - szakfelügyeleti vizsgálatból eredően - Művelődési Ház és Könyvtár néven került módosításra a 240/2005. (XI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal, melyet az intézmény székhelyének változtatásával, az alábbiak szerint módosítja:


ALAPÍTÓ OKIRAT


Tiszaderzs község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9. § (4) bek-ben foglaltak alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bek-ben foglalt jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 10 §-ában foglaltakra, valamint "...a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" szóló 1997. évi CXL. tv. 54. § (1) bek., illetve a 77. § és a 78. § (1) bekezdésének előírásaira vonatkozóan, a következő okiratot adja ki:


1. A költségvetési szerv neve:

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2. Költségvetési szerv székhelye:

Tiszaderzs
község út 19. házszám 5243 irányítószám

3. Ellátandó tevékenységek:

3.1. Alaptevékenysége:
Az alapított szerv ellátja az 1997. évi CXL. Tv. 55. § (1) bek. szerinti nyilvános könyvtári, illetve a 77. § szerinti helyi közművelődési feladatokat:

3.2. Kiegészítő tevékenysége:
Az Abádszalók Város Tourinform Irodájával kötött megállapodása alapján ellátja az idegenforgalmi szolgáltató irodai tevékenységet.

TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint
Száma Neve Száma Neve
91.33 Közösségi, társadalmi tev. 921815 Művelődési házak tev.
92.51 Könyvtári tevékenység 923127 Közműv.,könyvtári tev.
63.30 Idegenforg-i szolg. irodai tev. 91825 Turistainformációs tev.

4. Gazdálkodási jogkör:

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodik. Részjogkörrel rendelkezik, előirányzatai felett 5. pontban jelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik, kivéve a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő előirányzatot. Ez a jogi, szakmai önállóságát nem érinti.

5. A Közösségi Ház és Könyvtár - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye:

- Neve: Polgármesteri Hivatal
- Székhelye: Tiszaderzs, Fő út 19.

6. Az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje:

A Polgármesteri Hivatal nevű önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetve az e alapító okirattal alapított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét az együttműködési megállapodás tartalmazza.


7. Felügyeleti szerv:

Az alapított szerv felügyeleti szerve: Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselő-testülete.


8. Alapító szerv neve:

Az alapító szerv neve: Tiszaderzs Község Önkormányzata.

9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul

a) Az állás pályáztatása:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján a Képviselő-testület nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogkört.
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére köteles személy: Jegyző
A pályázati felhívás közzétételének helye és gyakorisága: Országos napilapban 1 alkalommal, megyei napilapban 1 alkalommal kell közzétenni.


b) A vezetői megbízás
A vezetői megbízás adója: Képviselő-testület
A megbízás időtartama: 5 év

10. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

11. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:

Hosszú bélyegző: KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
5243 Tiszaderzs, Fő út 19.
Tel.: 59/535-307

Körbélyegző: * Közösségi Ház és Könyvtár * 5243 Tiszaderzs, Fő út 19.
Középen a Magyar Köztársaság címere

12. Az alapítás időpontja: 1996. január 01.

13. Az intézmény megszüntetése:

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 8.-ban megjelölt alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

14. Az intézményi ingatlan:

Az intézménynek a feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a Tiszaderzs Község Önkormányzatának tulajdonát képező

159/4/A/1 hrsz. alatt felvett - Tiszaderzs, Fő út 19. szám alatti főépület földszinti részből 138 m2 alapterületű helyiségeket, főbejárati megközelíthetőséggel.

Az intézmény használatába átadott önkormányzati ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogosítványok az önkormányzatot illetik meg.

15. Ezen módosított Alapító Okirat hatályba lépésének napja 2007. június 05.


Kelt: Tiszaderzs, 2007. június 06.

p.h.
Dr. Herédy Dezső s. k.
polgármester

Tiszaderzs község Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a PDF 104/2007. (VI. 05.) számú PDF határozatával jóváhagyta.


Kelt: Tiszaderzs, 2007. június 06.
p.h.
Dr. Herédy Dezső s. k.
polgármester

freestat.hu

Vissza a főoldalra
Int. működése oldalra
Vissza az elejére