Tiszaderzs község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9. § (4) bek.-ben foglaltak alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bek.-ben foglalt jogkörében figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 10 §-ban foglaltakra és az 1997. évi CXL. Tv. 55. §, 65. §, 76-78. § alapján az alábbiak szerinti módosított Alapító Okiratot adja ki:

614-3/2005.

Alapító okirat1. A költségvetési szerv neve:

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR


2. Költségvetési szerv székhelye:

Tiszaderzs
község út 20. házszám 5243 irányítószám


3. Ellátandó alaptevékenységek:
Az alapított szerv ellátja az 1997. évi CXL. Tv. 55. §, 65. § szerinti nyilvános könyvtári alapfeladatokat, továbbá a 76-78. § szerinti helyi közművelődési feladatokat:

TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint
Száma Neve Száma Neve
9218 Közművelődés 921815 Művelődési házak tev.
9231 Könyvtári tevékenység 923127 Közműv.,könyvtári tev.

4. Gazdálkodási jogkör:

A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodik. Részjogkörrel rendelkezik, előirányzatai felett 5. pontban jelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik, kivéve a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő előirányzatot. Ez a jogi, szakmai önállóságát nem érinti.

5. A Művelődési Ház és Könyvtár - külön megállapodásban rögzített - pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan gazdálkodó költségvetési szerv neve, székhelye:

- Neve: Polgármesteri Hivatal
- Székhelye: Tiszaderzs, Fő út 19.

6. Az önállóan, illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendje:

A Polgármesteri Hivatal nevű önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetve az e alapító okirattal alapított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét az együttműködési megállapodás tartalmazza.


7. Felügyeleti szerv:

Az alapított szerv felügyeleti szerve: Tiszaderzs Község Önkormányzat Képviselő-testülete.


8. Alapító szerv neve:

Az alapító szerv neve: Tiszaderzs Község Önkormányzata.

9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje:

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul

a) Az állás pályáztatása:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján a Képviselő-testület nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogkört.
A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére köteles személy: Jegyző
A pályázati felhívás közzétételének helye és gyakorisága: Országos napilapban 1 alkalommal, megyei napilapban 1 alkalommal kell közzétenni.


b) A vezetői megbízás
A vezetői megbízás adója: Képviselő-testület
A megbízás időtartama: 5 év

10. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

11. Az adott intézmény ágazati hovatartozása alapján az adott ágazati jogszabályokban meghatározott elemek:

Kulturális, egyéb szórakoztató, illetve könyvtári feladatok ellátása.

12. Az alapítás időpontja: 1996. január 01.

13. Az intézmény megszüntetése:

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 8.-ban megjelölt alapító jogosult megszüntetni.

A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.

14.Ezen módosított Alapító Okirat hatályba lépésének napja 2005. november 21.

Tiszaderzs, 2005. november 18.

p.h.
Dr. Herédy Dezső s. k.
polgármester

Tiszaderzs község Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a 240/2005.(XI. 18.) számú határozatával jóváhagyta.


Tiszaderzs, 2005. november 18.
p.h.
Dr. Herédy Dezső s. k.
polgármester


freestat.hu

Vissza a főoldalra
Int. működése oldalra
Vissza az elejére