KEZDŐLAP!
KEZDŐLAP!
Az intézmény
könyvtári tevékenysége
KEZDŐLAP!
KEZDŐLAP!

FRISSÍTÉS | KÖZINFÓ | FŐOLDAL | INTÉZMÉNY | KÖZMŰV-SZAKF | AKTUÁLIS OLDAL | SZOLGÁLTATÁS | PROGR-AJÁNL | ARCHÍV-PROGR | HAGY-RENDEZV. | TÉRKÉP-KÖZL. | ÁLT-INFORM | ÁLT - AD ACTA | LINKEK
Internetre kerülés: 2000. december 20.
Jelenlegi design-ban: 2007. november hó
Készítette és frissítette: Kukoricza József intézményvezető.


Tisztelt Látogatók!
A honlap frissítését 2011.03.08-tól történő nyugdíjba vonulásomból eredően nem végzem
- az esetleges téves információ közzétételének elkerülése végett -,
így a nem aktuális adatokért, szíves elnézésüket kérem!


VENDÉGKÖNYV
Tisztelettel kérjük, mellőzni szíveskedjen a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések használatát.

Történeti áttekintés

Tekintettel arra, hogy a település könyvtári tevékenységéről a hivatalosnak tekinthető dokumentumok alig hogy tesznek említést, így a weblap megtekintését "hiánypótlásként" ajánljuk a Tisztelt Internetezők, illetve a Kollégák szíves figyelmébe!

Az Adatok Szolnok megye történetéből II.kötete - [Kiad. a] Szolnok Megyei Levéltár Szolnok, 1989 - Tiszaderzs községnél megemlíti, hogy: "1960-ban a községnek van 1 háromszáz férőhelyes művelődési otthona, ... , van egy 885 kötetes közművelődési könyvtára."
Zömmel a Szolnok megyei Néplapban az intézménnyel - könyvtárral - összefüggően megjelent cikkeket foglalja össze, Borsós Erzsébet: Tiszaderzs helyismereti bibliográfiája a kezdetektől napjainkig című szakdolgozatában (Jászberény, 1980. 39-40. p.).

A könyvtári tevékenységre utaló, jelenleg is meglévő dokumentumokból - az 1959. december hótól vezetett Csoportos leltárkönyvből, az 1975.01.02-án hitelesített (az 1. leltári számtól kezdődő!) Címleltárkönyvből, az 1972.07.16-tól 1980.10. hóig vezetett Iktatókönyből, valamint az 1987-től hiánytalan statisztikai Jelentésekből - kétséget kizárólag megállapítható, hogy az intézmény az átadása (1971) óta látja el a nyilvános könyvtári feladatait.

Az intézményben alkalmazottak létszámának alakulása táblázatból is kitűnik, hogy a szükséges - azaz 1 fő, főfoglalkozású - könyvtárosi létszámtól eltérően, ténylegesen 4 órás, részfoglalkoztatású, 1994. szeptember óta osztott munkaidejű közalkalmazott tölti be a könyvtárosi munkakört.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján felsorolva - a nyilvántartás pontatlanságából eredő kellemetlenségért, ezúton elnézést kérve - a könyvtárosok neveit:
 • Az intézmény avatásától, 1971.11.07-től 1972.11.11-ig Józsa Lászlóné
 • 1972.11.12-től Kapitány Józsefné, az átadás ideje nem állapítható meg!
 • 1974. évi számlák bevételezésén Czeglédi Józsefné, illetve
 • szeptember 27-től Fótos Imréné aláírása olvasható!
 • 1975. februártól(?) 1978.03.24-ig Fekete Lászlóné
 • 1978.03.25-től 1979.06.14-ig Szabó Jánosné
 • 1979.06.15-től 1984.08.14-ig Varga Sándorné
 • 1984.08.15-től 1990.08.31-ig Somodóczki Lajosné, illetve
 • 1986-1987 között helyettesítőként Kardos Mihályné
 • 1990.09.01-től 1992.08.31-ig Túri Erzsébet
 • 1992.09.01-től 1993. január hóig Koleszárné Papp Gabriella
 • 1993. február hótól 1994.08.30-ig Szilágyi Tímea Zsuzsanna
 • 1994.09.01-től 1995.07.10-ig Gyetvainé Somodi Éva, illetve
 • 1994.08.30-tól - osztott munkaidőben - 2011.03.07-ig Kukoricza József
 • Továbbiakban: ???

 • Könyvtár működése

  Szakmai besorolás szerint A-típusú, általános gyűjtőkörű, mely kiterjed: a település természeti és társadalmi jellegéből adódó, az alapfokú ellátást biztosító szak- és szépirodalomra, az iskolai funkcióból eredően a gyermek szakirodalomra, a mese és ifjúsági irodalomra a középiskolai szintig, hon- és helyismereti dokumentumokra, a kézikönyvekre, lexikonokra, valamint a képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyveire.
  A könyvtári állomány kizárólag szabadpolcos elhelyezésű. Az állomány szelektálása témacsoporton belül - tekintettel a községi és iskolai funkcióra - történik, melyeket a polcokon áttekinthető feliratok szemléltetnek: gyermek szakirodalom, mese, ifjúsági irodalom, a felnőttek részére bűnügyi- és fantasztikus regények, szépirodalom és szakirodalom, illetve a kiszolgáló helyet határolóan, kézikönyvtár és új könyveket bemutató polc. Külön olvasóterem nincs, így 3 db dohányzóasztal 18 db puff-fal és 1 db teleszkópos asztal 4 db csővázas székkel áll rendelkezésre, úgy a gyermek, mint a felnőtt olvasóink számára. Kérjük, tegyen egy virtuális sétát! A könyvtári állományfeltáró eszközei között szerepel 1 db katalógusszekrény, melyből az olvasók közvetlen tájékozódhatnak a fellelhető dokumentumokról. Az állományfeltárást, a katalogizálást, stb. segíti - 1995-től kezdődő fejlesztés óta - a rendelkezésre álló számítástechnikai feltétel. Kezdetben 1 db 386-os számítógép és 1 db hordozható(!), tintasugaras nyomtató tette lehetővé, hogy már 1996-tól a könyvtári állomány katalogizálása és feltárása, a kölcsönzők adatai, valamint a kölcsönzéssel összefüggő adatok feldolgozása megtörténhessen. A "Könyvtárpártoló Önkormányzat - 2000." című pályázaton nyert különdíjból korszerűsítettük a számítástechnikai eszközünket, Internet-kapcsolatra tettünk szert - a település intézményeit tekintve, elsőként(!) és 2000 decemberében már elkészítettük saját honlapunkat.
  Az állomány szabadpolcos elhelyezését figyelembe véve, a polcok oldalán elhelyezésre került "A könyvtári ábécé", valamint a "Szakirodalom besorolása" című felirat, mely elősegíti úgy a gyermekek, mint a felnőttek információszerzését, tájékozódását a könyvek elhelyezéséről, a raktári jelzetről, valamint az ETO-számok használatáról. Az utóbbi években rendszeressé vált - tantárgy keretén belül - az alsó tagozatosok könyvtárhasználati órák megtartása, melyen sor kerül a könyvtár szabadpolcos kiszolgáló körülményeiből adódó eligazodásra, a beiratkozás feltételeire, a viselkedésre - figyelembe véve, hogy nincs olvasóterem -, a katalógusszekrényben elhelyezett katalóguscédulák tartalmára és használatára vonatkozó tájékoztatásra. Tekintettel arra, hogy a könyvtár napi 2 órát tart nyitva, keddtől-szombatig 14 és 16 óra között, így a látogatók (jellemzően a gyermekek) kölcsönzés céljából jönnek a könyvtárba. Az intézmény közoktatás segítendő funkciójából következik, hogy gyakorlatilag reggel 7 óra 30 perctől este 21 óráig nyitva van. Az alkalmazottak legtöbb esetben, a délelőtti órákban is jelen vannak és az esetlegesen felmerülő - jellemzően a könyvtár szolgáltatásaira vonatkozó - igényeket igyekszünk kielégíteni.

  Működési adataink:

  Az állománygyarapítás összegét, a gyarapodást érintően, említésre érdemlő, hogy az 1996 - 1997 - 1998. évi eredményt összegző kiadványokból kétséget kizárólag megállapítható, hogy az elmúlt három év alatt 434 % -kal növekedett az állománygyarapításra fordított összeg, illetve 2000-ben további 22 % -kal növekedett az 1998. évihez képest. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy az 1996. évi 50 eFt felhasználással szemben, 2000-ben 228 eFt került állománygyarapításra fordítva. Ebből: a költségvetési előirányzatból finanszírozva 1996-ban 38 eFt, 2000-ben 117 eFt (308 % -os növekedés!), a többi egyéb (pályázat, támogatás), illetve ajándék.

  Az állomány nagysága az 1989. évi adatok szerint 13.875 kötet, a 2000. évi adatok szerint 12.234 állományegység. (Időközben törlésre került 3.492 egység!). Ez esetben a kötet helyett, azért került állományegység megnevezés alkalmazásra, mert 1989-ig az összes állományból 13.863 kötet, 2000-ben pedig 12.159 kötet volt a könyv. Az 1996 - 1997 - 1998. évi eredmények összesítéskor az állományegység 88,4 %-a könyv, a megyei, községi szintű 98,38 % -os átlaghoz viszonyítva. A különbözetet kitevő 11,6 % jelentős hányada hangzó és elektronikus dokumentum (zenei és multimédiás CD, CD-ROM), mely utóbbinak növekszik a jelentősége, tekintettel a kedvezőbb gyakorlati hasznosítására és az időállóságára.
  Összegezve: az állomány nagysága 1989-ben az 1 lakosra vetítetve 10 egység, 2000-ben 8,3 egység volt. A csökkenés ellenére az intézményi adat a megyei átlagot (1989-ben 6,6 egység, illetve 2000-ben 6,1 egység) 33 - 34 % -kal meghaladja.

  Főbb statisztikai adataink:

  Évek Beiratkozott
  olvasók száma
  Kölcs. kötet sz. Olvasók a
  lakosság %-ában
  Kölcs. kötet
  1 olvasóra
  Felnőtt 14 évig Felnőtt 14 évig Helyi
  adat
  Megyei átlag
  (Községek)
  Helyi
  adat
  Megyei átlag
  (Községek)
  1989 68 122 1.587 5.055 13,7 19,7 35 23,4
  1999 36 54 812 2.110 6,1 14,6 32,5 31,8
  2002 33 59 687 1652 6,4 12,8 25,4 29,3
  2003 34 61 466 1189 7,3 13,6 17,4 26,7
  2004 72 123 493 1189 15,6 13,8 8,63 26,7
  2005 79 118 691 1213 15,8 12,8 9,66 26,1
  2006 71 102 610 927 13,1 13,6 8,88 21,3
  2007 65 78 539 649 10,8 13,4 8,31 20,0
  2008 74 62 498 673 10,3 13,2 8,61 19,5
  2009 85 66 478 711 12,0 13,4 7,87 17,6
  2010 72 52 419 281 10,0 n. a. 5,65 n. a.

  A táblázat adatai összefüggnek a könyvtárhasználat nevű adatállománnyal!

  Könyvtárunk is részt vett A Nagy Könyv programsorozat lebonyolításában, melynek köszönhetően az elismerő oklevél mellett, 29.500,- forint keretösszeg erejéig rendelhettünk a KELLÓ "százötvenes" listájából, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.

  2006. szeptember 25-ei szakmai napon vettük át az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt "a Nagy Könyv programban részt vett könyvtáraknak a 100-as listából kiválasztott könyvek beszerzésére Jász-Nagykun-Szolnok megyében" című pályázaton nyert támogatásból, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár által beszerzett és meghívásos pályázati úton biztosított - 49.353,- forint értékü - dokumentumokat.
  Az átvételrő készült fénykép itt, a bevételezésről készült fénykép itt tekinthető meg!

  Ezúton is köszönjük, minden érintett közreműködését!

  Plakátunk, itt tekinthető meg!

  Az irodalmi hétpróbáról készült képeket itt lehet megtekinteni!

  Az irodalmi hétpróbán résztvevő csapatok helyezéseit, itt lehet megtekinteni!


  Összesített statisztikai adatok:
  A program jellege A rendezvény száma Résztvevők száma Összes rendezvény Összes résztvevő
  A 14 év alatti A 14 év feletti Összesen
  Szolgáltatásismertető, bemutató
  (BABAOLVASHOW)
  1 6 8 14 1 14
  Vetélkedő
  (IRODALMI HÉTPRÓBA)
  1 49 0 49 1 49
  Összesített adatok 2 55 8 63 2 63
  Az alábbi szerkesztett logora klikkelve tekinthető meg a meghívó, -ben!
  KLIKK A KÉPRE - MEGHÍVÓ!

  Ezúton is köszönjük, mindenekelőtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézetnek mind azt a segítséget és közreműködést - kiemelve a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány által adományozott, PIII-as számítógép átadását -, amely nélkül a településünk könyvtára nem vehette volna ki részét, az országos akcíó sikeres lebonyolítában!


  Pillanatképek: Összesített statisztikai adatok:
  Program típusa (CÉLCSOPORTJA) Programok száma Résztvevők száma Összes rendezvény Összes résztvevő
  -12 12-18 18-
  Szolgáltatásismertető, bemutatás
  (BABAOLVASHOW)
  1 4 0 7 1 11
  Szolgáltatásismertető, bemutatás,
  Könyves Vasárnap
  (TINI)
  2 12 9 3 2 24
  Összesített adatok 3 16 9 10 3 35
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!


  BABAOLVASHOW_2008
  A résztvevők egy része
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!
  LAKOSSÁGI NYÍLT NAP
  - 2008. okt. 11-12. - installációja
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!


  KÉPEK A RÉSZTVEVŐKRŐL
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Tömörülés a számítógépeknél
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Internetezés mellett, olvasni is kell
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Vannak, akik az egyéb szórakozást választják
  Klikkeljen a képre a nagyításhoz!

  Örülünk, hogy megtekintette a képeinket!

  Kérjük, hallgassa meg a Parti Rádió helyszíni közvetítését is!

  Köszönjük!
  A Parti Rádió, 2008. október 11-i helyszíni közvetítésének hanganyagai:
  - 1 kapcsolás a 10 órás hírek után ~ 9 perc, illetve
  - 2. kapcsolás a 11 órás hírek után ~ 4:50 perc - mp3 formátumban!
  KLIKK => www.50plusz.NET Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny 2009 - Határok nélkül !

  Kérjük, bátran vegyenek részt a versenyben!

  Intézményünk lehetőséget és segítséget nyújt a részvételhez!

  BIZALOMMAL FORDULJANAK HOZZÁNK!!!

  Mottónk: A tudás hatalom, a tudatlanság vétek...
  A logora klikkelve, olvasható a részletes program, PDF-ben!
  KLIKK - Program, PDF-ben!
  Pillanatképek a programokról!
  Összesített statisztikai adatok:
  Program típusa (CÉLCSOPORTJA) Résztvevők száma Összes
  rendezvény
  Összes
  résztvevő
  -14 14-18 18-50 50-
  Szolgáltatásismertető, bemutatás
  (NAGYI)
  0 0 0 12 1 12
  Előadás
  (NAGYI)
  0 0 3 12 1 15
  Egyéb
  (NAGYI/KÖLYÖK)
  14 0 3 11 1 28
  Szolg. bemut., Könyves Vasárnap
  (MINDEN KOROSZTÁLY)
  6 2 0 0 1 8
  Összesített adatok 20 2 6 35 4 63


  Az egyszemélyes intézményi struktúrából eredően - az előrehozott öregségi nyugdíjazás előtti felmentési idő letöltése miatt -, a településünk nem vett részt az országos akcióban.
  Kérjük, tegyen egy virtuális sétát az új székhelyünkön!
  (Képsorozatunk megtekintésével)

  freestat.hu
  Vissza a főoldalra