Tiszaderzs Község Önkormányzatának
9/2000. (V.2.) sz.
rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról


Tiszaderzs Kőzség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános kőnyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 77.§ és a Ötv. 16.§ (1) bekezdése alapján a helyi társadalom, művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak, valamint l56/2000.(IV.28.) sz. határozattal a Klubkönyvtár alapító okiratában és szmsz-ében meghatározott feladatok figyelembe vételével a helyi közművelődési tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet
A közművelődés általános alapelvei

1.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra mellett biztosítsa Tiszaderzs község lakosainak a törvényben rögzített jogait.

(2) A település hagyományainak ápolása, hagyományörző közösségek életre hívása, működtetése a helyi értékek megismertetése, megőrzése érdekében.

(3) Az ifjúság kulturátis életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, a különbőző korcsoportok közösségi életének támogatása, kapcsolatainak gazdagítása.

(4) Az ünnep örömeinek gazdagítása, a kultúra iránti érdeklődés felkeltése érdekében az amatőr alkotó, müvelődő közösségek életre hívása, segítése.

(5) A civil szervezetek kulturális törekvéseinek támogatása.

(6) A település kömyezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, a kulturális turizmus támogatása.

(7) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás, informálódási lehetőség fejlesztése.


2.§

Az Önkormányzat együttműködésre törekszik a település közművelődésének fejlesztése érdekében mindazon szervekkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, melyek azonosulnak a rendeletben fogtaltakkal.II. Fejezet
A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3.§

(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, mentális kultúrát, önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humán erőforrás fejlesztése.

(2) Az alapfokú ismeretet nyújtó 40 órás PC-kezelői tanfolyam, illetve a szakképesitést adó, OKJ-s tanfolyamok szervezése, bonyotitása.

(3) A mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak teremtése, népszerűsítése.


4.§

(1) Tiszaderzs környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagitása.

(2) Hagyományőrző közösségek életre hívása, műkődtetése (néptánc-, színjátszó kör, Tiszavirág Népdalkör) - felkérve az általános iskola és óvoda pedagógusainak segitségét.

(3) A helyi értéket nővelő, gazdagító (kőrnyezet-, természetvédő-, faluszépitő) mozgalmak támogatása, a lokálpatriotizmus erősítése.

(4) A kulturátis élet eseményeirőt dokumentumok (videó, fényképfelvételek) készítése, gyűjtése, közismertté tétele.

(5) A kiemelkedő közösségek, személyiségek tevékenységének méltatása, szerepűk növelése.


5.§

(1) Az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

(2) A különböző korosztályok igényeinek megfelelő művelődési lehetöségek (gyermek színházi előadások, vegyes zenei-, szórakoztató műsorok) biztosítása.

(3) A hagyományőrző közösségek helyi és regionális szerepelési lehetőségének biztosítása.

(4) A településen élő etnikai kisebbség, a cigány kulturális tevékenység támogatása.

(5) A nemzeti, a vallási és a helyi ünnepek, évfordulók méltó megünneplésére ösztönzés, az élmények közvetítésével.


6.§

(1) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

(2) A helyi alkotók közismertté tétele, amatőr alkotók, művelődő közösségek (nyugdíjasok klubja, számítástechnikai klub) segítése.


7.§

(1) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a közművelődés eszkőzrendszerével.

(2) A telepűlés különböző korosztályú, érték- és érdekrendszerű közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, számukra közös akciók ajánlása, kiemelten az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek gondozása.

(3) A különböző közösségek, kiemelten a civil szervezetek kőzismertségének elősegítése (Horgászegyesület, TKTE, Polgárőrség, DSZE), együttműködés kezdeményezése.


8.§

(1) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a közösségi művelődéshez, a szórakozáshoz és a rekreációhoz kellemes és jó közérzetű körülmények biztosítása.

(2) A testkultúrálási (aerobic), a küzdősportotási (kondicionóJás, aikidózás), a sportolási lehetőség biztosítása a körülményeknek megfelelően.

(3) A lakosság igényeihez igazodva, a hazai kulturális eseményekre, színházi előadásokra látogatási lehtőségek szervezése, biztosítása.


9.§

Az Önkormányzat által biztosított egyéb művelődést segítő lehetőségek:

    a) a kulturális törvény és a könyvtárhasználati szabályzat által meghatározott nyilvános könyvtári lehetőségek és szolgáltatások igénybevételének biztosítása,
    b) az információ gyűjtése és közismertté tétele a megyeszékhely és a térségi települések által kínált művelődési lehetőségekről,
    c) a lakosság, az egyéni- és mg-i vállalkozók, illetve az őstermelők igénye alapján a TELEHÁZ létrehozásának és működtetésének támogatása.

III. Fejezet
A kőzművelődési feladatellátás szervezeti keretei

10.§

(1) Az e rendeletben megfogalmazott feladatokat Tiszaderzs Kőzség Önkormányzati Képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző, a Polgármesteri Hivatal segítségével látják el, elsősorban az önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési intézmény Klubkönyvtár működtetése útján, amely nyilvános könyvtári feladatokat is ellátja, de a teendőkből részt kell, hogy vállaljanak az önkormányzati fenntartású intézmények is.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására, megvalósítására: kész a telepűlésen működő közhasznú szervezetekkel is együttműködési megállapodást kötni.IV. Fejezet
A közművelődési feladatok finanszírozási formái

11.§

Az Önkormányzat legalább az előző évben a kőzművelődésre fordított összeg inflációval és az új feladatok belépésével megnövelt összeget biztosítja évenként költségvetésében a közmúvelődési feladatok ellátására.

12.§

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében a minisztériumi érdekeltségnövelő - könyvtári, illetve közművelődési - pályázati lehetőséghez, 2001-től saját forrásként legalább 20, illetve 50 ezer forintot biztosít évenként az intézmény költségvetésén túlmenően.

(2) A Klubkönyvtár éves bevételi többletét az új szakmai feladatokra felhasználhatja.V. Fejezet
A közművelődési szakember igénye

13.§

Az Önkormányzat biztosítja a Klubkönyvtár működtetéséhez szükséges jelenlegi 1,5 fős, illetve az ellátandó feladatok növekedésével összhangban a kellő számú személyi feltételeket és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő szakember(-ek) foglalkoztatását, valamint az I/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti továbbképzését támogatja, a felmerülő költségek 50-50 %-ban történő viselése mellett.VI. Fejezet
Az egyűttműködő partnerek

14.§

Az Őnkormányzat e rendelet 3-9.§-ában meghatározott közművelődési feladatainak elvégzése érdekében együttműködik a helyi önkormányzat által fenntartott intézményekkel, nonprofit és profitorientált szervezetekkel, a kulturális ágazat megyei és országos irányító szervezeteivel, intézményeivel (a J-Nk-Szolnok Megyei Önkormányzattal, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálattal, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárral), a Református Lelkészi Hivatallal.VII. Fejezet
Hatályba lépés

15.§

(1) Ezen rendelet kihirdetése napjáa lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Tiszaderzs, 2000. március 29.

Varga Sándor sk.
Polgármester
Marek György sk.
Jegyző

freestat.hu

Int. működése oldalra