EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház és Könyvtár között

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14.§-a (4)-(6) bekezdése alapján Tiszaderzs község Polgármesteri Hivatala és a tiszaderzsi Közösségi Ház és Könyvtár részben önálló intézmény együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik:

I. fejezet

I./A. A költségvetési koncepció elkészítése

1. Az önkormányzat következő évi költségvetési koncepciójához a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportja által igényelt adatokat a Közösségi Ház és Könyvtár a gazdasági csoport által megszabott határidőre szolgáltatja.

2. A jegyző által elkészített költségvetési koncepciót a polgármester az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti határidőig benyújtja a képviselőtestületnek a helyi kisebbségi önkormányzat általi véleményeztetést követően.

3. A koncepciót a képviselőtestület megtárgyalja és határozatot hoz a költségvetés készítéséről további munkálatairól.

I./B. A költségvetési rendelettervezet elkészítése

1. A Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportja dolgozza ki az intézmény költségvetésének elkészítési módját és határozza meg az elkészítés határidejét. Erről tájékoztatást ad az intézmény vezetőjének.

2. A Közösségi Ház és Könyvtár költségvetését a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportja készíti el az Áht. 69. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének közreműködésével.

3. A határidőre elkészített intézményi költségvetést a polgármester, a jegyző, a gazdasági csoport és a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője együttesen megtárgyalja.

4. Az egyeztetett adatok kerülnek a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetbe, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé az államháztartási törvény és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásainak megfelelően a pénzügyi és gazdasági bizottságok véleményezését követően.

5. A helyi önkormányzat képviselő-testülete módosíthatja a költségvetési rendelet tervezetben szereplő előirányzatokat.

6. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatairól a részben önálló intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportja által eljuttatott költségvetési rendelet útján értesül.

7. A Közösségi Ház és Könyvtár jóváhagyott előirányzatai alapján a gazdasági csoport készíti el az intézmény részletes költségvetését, mely szakfeladatonként és főkönyvi számlaszámok szerint tartalmazza az előirányzatait. A gazdasági csoport gondoskodik az eredeti előirányzatok könyveléséről.

II. fejezet

A költségvetés módosításának rendje

1. Jogszabályi feltételek fennállása esetén a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője a gazdasági csoporton keresztül kezdeményezheti az intézmény költségvetésének módosítását.

2. A módosítási igények alapján a jegyző elkészíti a költségvetés módosításának rendelet-tervezetét, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé a pénzügyi és gazdasági bizottságok véleményezése után.

3. A jóváhagyott előirányzat-módosítások végrehajtása a gazdasági csoport feladata.

III. fejezet

A költségvetési információ-szolgáltatás rendje

III./A. Információ-szolgáltatás a költségvetésről


1. Az önkormányzat az elfogadott költségvetésről az Áht. 72. §-a szerinti határidőig tájékoztatja a Kormányt az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően. Tekintettel arra, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye, így költségvetése beépül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, és a Polgármesteri Hivatal tesz eleget ennek a kötelezettségnek.

2. A Közösségi Ház és Könyvtár úgy szolgáltat információt az önkormányzatnak, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

3. Az éves költségvetésről az önkormányzati képviselő-testület rendeletet alkot, melyhez az információkat az intézmény vonatkozásában is a Polgármesteri Hivatal szolgáltatja.

III./B. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

1. A helyi önkormányzat költségvetési beszámolója a Polgármesteri Hivatal, a helyi kisebbségi önkormányzat és ezek felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

2. A helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, december 31-i fordulónappal pedig az egész évről éves költségvetési beszámolót kell készíteni a központilag előírt nyomtatványokon és tartalommal. E feladat ellátása - tekintettel arra, hogy az intézmény költségvetése a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egy része - a Közösségi Ház és Könyvtár vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal feladata.
A féléves és éves költségvetési beszámolót jogszabályban meghatározott határidőig juttatja el a Polgármesteri Hivatal az Állami Számvevőszéknek.

3. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 1. félévi helyzetéről szeptember I5-ig számol be, míg a háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselőtestületet. Az éves beszámoló elfogadása a következő év április 30-ig kell hogy megtörténjen. Valamennyi beszámoló és tájékoztató összeállítását a Közösségi Ház és Könyvtár tekintetében a Polgármesteri Hivatal végzi.

IV. Fejezet

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

IV./A. A költségvetés végrehajtása


1. A Közösségi Ház és Könyvtár gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A gazdasági csoport kontírozza és könyveli az eredeti és módosított előirányzatokat, teljesítéseket, egyéb pénzforgalommal járó, és pénzforgalom nélküli tételeket.

IV./B. A kötelezettségvállalás rendje

1. A Közösségi Ház és Könyvtár nevében az intézmény feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a polgármester jogosult, kivéve a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő kötelezettségvállalást, melyre az intézményvezető jogosult.

2. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésére álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Az előirányzatok és teljesítésük alakulásáról havonta a Polgármesteri Hivatal tud információt szolgáltatni a könyvelés adatai alapján.

3. Kötelezettségvállalás csak írásban történhet a jegyző ellenjegyzésével. A intézményvezetői kötelezettségvállalás ellenjegyzését megelőzően a gazdasági csoport vezetője köteles beszerezni a polgármester írásos előzetes egyetértését.

4. Az intézményvezető elősegíti, hogy a rendszeresen előforduló készletek, szolgáltatások beszerzése összehangoltan történjen.

IV./C. Szakmai igazolás

1. A Közösségi Ház és Könyvtár szakmai igazolásra kizárólag a vezető jogosult, a következő szakfeladatokkal kapcsolatban:
- 921815 Müv. Házak tevékenysége
- 923127 Közműv. Könyvtár tevékenysége

2. Az érvényesítésnek szakmai igazoláson kell alapulnia.

3. Pénzügyi teljesítésre az utalványozást és az utalványozás ellenjegyzését követően kerülhet sor.

IV./D. Ellenjegyzés, érvényesítés

1. Az érvényesítés és ellenjegyzés a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó, az ellenjegyzésről és érvényesítésről szóló, hatályos jegyzői intézkedés alapján történik, mely szerint érvényesítő a pénzügyi előadó, ellenjegyző a jegyző.

V. Fejezet

Pénzellátás

1. A Közösségi Ház és Könyvtár gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján köteles bonyolítani.

2. Az intézmény önálló pénztárral nem rendelkezik, mindennapi készpénzszükséglete a Polgármesteri Hivatal pénztárából ellátmány formájában biztosítható. Az ellátmány elszámolása során készpénz a Polgármesteri Hivatal pénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) rendelkezésre bocsátja, és a gazdálkodással összefüggő jogkörök gyakorlása előírásszerűen sor kerül.

3. A Közösségi Ház és Könyvtár pénzkezelésére a Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatának előírásait alkalmazni kell.


Munkaügyi feladatok, vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

1. A Közösségi Ház és Könyvtár vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó adminisztratív feladatok pl. közalkalmazotti, megbízási, és munkaszerződések valamint átsorolások elkészítése, munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos okmányok kiállítása stb. az intézmény vezető feladata. A szerződések, átsorolások egy példánya a Polgármesteri Hivatalban, egy példánya pedig az intézménynél marad.

2. A számfejtéshez kapcsolódó feladatokat a gazdasági csoport látja el. A költségtérítések, napidíjak, megbízási díjak stb. számfejtése bizonylat, ill. szerződés alapján történik, melyet szintén az intézmény ad át a gazdasági csoportnak.

3. Az egyéb, munkaviszonyhoz és személyi juttatásokhoz kapcsolódó feladatok pl. bérnyilvántartás vezetése, adóigazolások kiállítása stb. a gazdasági csoport feladata. A változásjelentést az intézmény által adott információk alapján a Polgármesteri Hivatalban készítik el.

4. A Közösségi Ház és Könyvtár vagyoni, számviteli nyilvántartásait a többi intézmény nyilvántartásaitól elkülönítetten a Polgármesteri Hivatal vezeti. Pl. kötelezettségvállalások nyilvántartása, tárgyi eszköz nyilvántartás, kisértékű tárgyi eszköz nyilvántartás, közműnyilvántartás stb. Kv.: a személyhez kötődő tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök személyi kartonjainak vezetése, a normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásának nyilvántartása.

5. Az ÁFA nyilvántartást a gazdasági csoport vezeti, az étkeztetéssel összefüggő adatokat viszont az intézmény szolgáltatja hozzá. Az ÁFA- és egyéb, adóhatóság felé teljesítendő bevallások elkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata.

6. Az intézménynek alkalmaznia kell a Polgármesteri Hivatal által valamennyi intézményre vonatkozó, szabályzatban rögzített előírásokat, így pl. a leltározási szabályzatot, számlarendet, számviteli politikát stb.


Ez a megállapodás 2007. június 05-től hatályos.

Az együttműködési megállapodást Tiszaderzsi Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a 104/2007. (VI. 05.) sz. határozatával hagyta jóvá.Tiszaderzs, 2007. június 06.Dr. Bóta Mihály s. k. Kukoricza József s. k.
jegyző intézményvezető
p. h. p. h.
freestat.hu
Vissza a főoldalra
Int. működése oldalra
Vissza az elejére