A kulturális intézmény Klubkönyvtár néven került alapításra, illetve avatásra 1971. november 7-én. Fenntartó szerve 1977. áprilisáig Tiszaderzs Községi Tanács volt, majd ezt követően az Abádszalók Nagyközségi Közös Tanács fenntartása alá került, amely 1984. augusztus 1-jével megalapította az összevont intézményt, ÁMK Klubkönyvtár egysége néven. A fenntartója 1990. január 4-étől ismét Tiszaderzs Községi Tanács, illetve a helyhatósági választások folyamán, 1990. szeptember 30-ától Tiszaderzs Község Önkormányzata lett.
     1996. január 1-jével a fenntartó Klubkönyvtár néven önálló intézményé alapította a 425/1995. (XII. 7.) számú képviselő-testületi határozatával, melyet a 156/2000. (IV. 28.), a 260/2003. (XII. 23.) és az 199/2005. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozataival módosított. Szakfelügyeleti vizsgálatból eredően - Művelődési Ház és Könyvtár néven került módosításra a 240/2005. (XI. 18.) számú képviselő-testületi határozattal. Az intézmény székhelyének megváltoztatásával egyidejűleg, Közösségi Ház és Könyvtár néven módosítja az intézmény SzMSz-ét, a PDF 104/2007. (VI. 05.) számú PDF képviselő-testületi határozatával.
KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS
KÖNYVTÁR
SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

T a r t a l m a
(A munkaköri leírásokat is tartalmazza!)

T i s z a d e r z s, 2 0 0 7.
I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1. Intézmény neve: KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
 
2. Székhelye és címe: 5243 TISZADERZS, FŐ ÚT 19.
 
3. Működési területe és jellege: TISZADERZS, LAKÓTERÜLETI
 
4. Típusa: KULTURÁLIS INTÉZMÉNY
 
5. Fenntartó neve: TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. Jogállása: Azonos az alapító okiratban rögzítettekkel, kiegészítve azzal, hogy a szakmai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat alkalmazni kell.

7. Az intézmény alapvető funkciójának megoszlása:
                                        -   közművelődéshez színtér biztosítása,
                                        -   nyilvános könyvtári feladatok ellátása, illetve
7/A. Kiegészítő funkciója:  idegenforgalmi szolgáltató irodai tevékenység.

8. Tevékenységi köre: 921 815 közművelődési szakfeladatok ellátása,
                                       923 127 könyvtári szakfeladatok ellátása,
                                         91 825 turistainformáció biztosítása.

9. Heti nyitvatartási ideje: - Kulturális és információs szolgáltatás 32 óra
   Ezen belül: könyvtári szolgáltatás 10 óra
- Intézményi feladatok ellátása 8 óra

Összesen: 40 óra


II. fejezet

AZ INTÉZMÉNY FELADATA

1. Az intézmény feladata az integráción belül: - a nyitvatartási időtől függetlenül a közoktatást segítő és kiegészítő lehetőségeknek feltétel és színtér biztosítása,

- az önkormányzat által alapított intézményekkel, helyi civil szervezetekkel történő közös rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő aktív részvétel,

- közösségi lehetőségekhez színtér és/vagy a rendelkezésre álló technikai feltételek biztosítása.
2. A közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan.

2.1. A helyi kultúra gondozása:

- a kollektív emlékezet gazdagításához a közösségi, a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, a meglévők közismertté tétele.
2.2. A művelődési alkalmak biztosítása: - a hagyományőrző közösségekben való részvétel kezdeményezése és segítése,

- a különböző korosztályok eltérő igényeihez igazodva, kulturált közösségi életének biztosítása érdekében színtér kínálata,

- a rentabilitást figyelembe véve, rendezvények szervezése,

- a művészeti alkotások bemutatásának kezdeményezése és segítése,

- a könyvtár állományában levő könyvek kölcsönzésének, illetve az egyéb dokumentumok (kézikönyvek, képviselő-testület nyílt üléseinek jegyzőkönyveinek, stb.) helyben használatának biztosítása.

2.3. A helyi közösségek, civil szervezetek támogatása: - a közös célok érdekében az együttműködés kedvezményezése,

- a közös rendezvényekhez színtéri, tárgyi és jogi feltételek közismertté tétele, igény esetén szakmai segítség adása, lehetőségek kínálata.

2.4. A térségi kapcsolatok, együttműködések kiépítése, gondozása: - az Európai Uniós elvárásokat, a közös célokat alapul véve, a kistérséghez tartozó közművelődési intézményekkel kapcsolattartás szervezése, meglévő kapcsolatok ápolása,

- a közös érdekek alapján a művelődési intézmények műsorkínálatának ajánlása.

3. Közhasznú szolgáltatások biztosítására vonatkozóan.

3.1. Intézményi honlap folyamatos frissítésével: - a település kulturális, természeti, földrajzi helyzetéből eredő lehetőségek,

- a tornacsarnok szolgáltatásainak,

- általános információk közzététele.

3.2. Különböző rendezvényekhez - igénylés alapján - színtér biztosítása, ezen belül: - a közigazgatási rendezvények, tanácskozások megtartásához színtér- és technikai eszköz biztosítása,

- a helyi szervek, civil szervezetek részére,

- a külső szervek termékbemutatóikhoz.

3.3. Információs szolgáltatások biztosítása: - a könyvtár állományában levő, ún. elektronikus dokumentumok (CD, CD-ROM) hasznosítása, a látogatók igényének kielégítése érdekében az internetkapcsolat folyamatos működtetésének elősegítése,

- a fennálló lehetőségek, az igénybe vehető - ingyenes és térítés ellenében történő - szolgáltatások, maximális kihasználására törekvés,

- az abádszalóki Tourinform Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján - mint turistainformációs tevékenységet - az info-pontot folyamatosan működteti köteles.

3.4. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása: - a kommunikációs lehetőségek kihasználásával - Fax, Internet, stb. - törekedni kell a kiépített kapcsolatok folyamatosságára,

- a szellemi, kulturális közkincsünk, a hagyományunk őrzése és ápolása ismertté tétele, valamint a testvértelepülés kulturális értékeinek megismertetése a kölcsönös érdekek tiszteletben tartásával.

III. fejezet

AZ INTÉZMÉNY FELADATAINAK MEGOSZTÁSA

(Munkaköri leírások)

Az intézményre vonatkozó feladatokat 1 fő közalkalmazott - intézményvezetői kinevezésben és osztott munkaidőben (népművelő és könyvtáros) -, az alábbiak szerint látja el.

1. Az intézményvezető feladatának meghatározása.

Irányítja, szervezi az intézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményt az illetékes felsőbb szakmai szervek esetében.

A fentiekből eredően: - személyi felelősséggel ellátja a II. fejezetben rögzített intézményi feladatokat a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, illetve határozatok szerint,

- a fenntartóval, illetve a munkáltatóval történő egyeztetés alapján gondoskodik a munka tárgyi- és személyi feltételeiről,

- gondoskodik az intézmény állagának megóvásáról, tisztaságáról és a házirend szerinti használatáról,

- osztott munkaidőben (70-30 %) ellátja a népművelői és a könyvtárosi feladatokat,

- az igényeknek megfelelően gondoskodik a helyiségek biztosításáról a rendezvényekhez,

- gondoskodik a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos előkészületi-, és utómunkálatairól,

- eleget tesz a tájékoztatási és a jelentési kötelezettségének,

- gondoskodik az ún. belső szabályzatok (SzMSz, könyvtárhasználati-, szolgáltatási szabályzat, stb.) aktualitásáról - előterjesztés útján - és betartásáról,

- elkészíti az egyéb belső szabályzatokat (Pl. Tűzvédelmi szabályzat, stb.) és gondoskodik azok betartásáról,

- a mellérendeltségi viszonyból eredően meghatározza az intézményhez kirendelt személy munkáját.

IV. fejezet

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE

1. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a kinevezett/megbízott intézményvezető látja el, aki: - felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért,

- szakmailag teljes körűen képviseli az intézményt,

- ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat.
2. A hatáskörök átruházása: - Az intézményvezető - az egyszemélyes felelősségéből adódóan - a hatáskörét nem ruházhatja át más személyre, kivéve a nem vezetői feladatok ellátását távolléte esetén. 3. A kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása.

3.1. Az intézményvezető aláírási jogköre - a pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok aláírása kivételével - az intézmény tevékenységi körébe tartozó: - megbízási szerződésekre,

- megállapodásokra,

- szakmai tevékenységgel kapcsolatos levelekre terjed ki.
3.2. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok cégszerű aláírása a fenntartó részéről, a banki forgalomban elfogadottak szerint történik.

3.3. Az azonnali, ill. sürgős intézkedést igénylő iratokat a klubkönyvtár-vezető távolléte esetén a vele szemben munkáltatói jogkört ellátó, esetleg az általa megbízott személy írja alá.


V. fejezet

A MŰKÖDÉS RENDJE ÉS NYITVA TARTÁS

1. Az intézmény a feladatainak ellátása érdekében   f o l y a m a t o s a n   működik.

2. A törvényes munkaidőt, illetve a fentieket figyelembe véve az intézményben dolgozók munkaidő beosztása az alábbiak szerint történik.

2.1. Intézményvezető:     keddtől - szombatig a nyitvatartáshoz igazodva, részben kötetlen,
azaz heti 5 nap, illetve 40 óra.
Szabad és pihenőnap: vasárnap és hétfő

2.2. Kisegítő-takarító: az intézményvezető igénylése szerint, minimum heti 2 alkalommal.

A rendezvények eltérő időpontjaiból adódó túlórákat - összevonva - szabadnapban kell kiadni.

3. Az intézmény - mint többfunkciójú intézmény - nyitvatartási ideje:

Vissza az Intézmény működéséhez!
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA


NAPOK Kulturális és információs szolgáltatás
Az alábbi időn belül -> |  Könyvkölcsönzés
 
HÉTFŐ Z Á R V A
KEDD 9-12    14-18 14-16
SZERDA 9-12    14-18 14-16
CSÜTÖRTÖK 9-12    14-18 14-16
PÉNTEK 9-12    14-18 14-16
SZOMBAT 14-18 14-16
VASÁRNAP Z Á R V A

Az intézmény nyitvatartási idejétől eltérően, csak a II. fejezet 1. és a 3.2. pont alattiak vehetők igénybe.


Figyelem!
A reorganizálás miatt - átmenetileg: 2008. márc. 1. és aug. 31. között -, az alábbi
keretbe foglalt nyitvatartási idő volt érvényes!KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA

a fentebb említett, átmeneti időszakra vonatkozóan.
NAPOK Kulturális, információs és
könyvtári szolgáltatás
 
HÉTFŐ Z Á R V A
KEDD 14 órától - 17 óráig
SZERDA 14 órától - 17 óráig
CSÜTÖRTÖK 14 órától - 17 óráig
PÉNTEK 14 órától - 17 óráig
SZOMBAT 14 órától - 17 óráig
VASÁRNAP Z Á R V A

FIGYELEM! Keddtől szombatig: 17 órától - 21 óráig a Tornacsarnokban biztosított a szabadidős tevékenység!

Csak az előre bejelentett és egyeztetett igény teljesíthető!
Havibérlet az átmeneti időszakra nem váltható!

VI. fejezet

A HELYISÉGEK HASZNÁLATA

1. A helyiségek használatának időbeosztása az igénylések sorrendje alapján történik.

2. A külső szervek az intézményvezető által meghatározott bérleti díj megfizetése alapján vehetik igénybe a helyiségeket.

3. A megvalósulás esetén az Info-Pont szolgáltatásaira a "Könyvtárhasználati Szabályzat"-ban foglalt díjszabás az irányadó.


VII. fejezet

A HÉTÉVES TOVÁBBKÉPZÉSRE ÉS
A BEISKOLÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Az 1997. évi tv. 94. § 4. pontja szerint kiadott - többször módosított - 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendeletben foglaltak az irányadók.

Ezen belül: - A hétéves továbbképzési tervet az intézmény vezetője készíti el - első alkalommal 2000. április 10-ig - és jóváhagyás végett a fenntartó részére átadja, figyelembe véve az intézmény mindenkori domináns funkcióját (könyvtár, közművelődés) és a közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott kulturális szakember(-ek) létszámát.

- A beiskolázási tervet az intézmény vezetője a jóváhagyott hétéves továbbképzési terv alapján készíti el, illetve gondoskodik a másolat megküldéséről a fenntartó és az illetékes megyei szakmai szervek részére.
2. Az intézmény vezetője a beiskolázási terv elkészítése előtt egyeztet a bérgazdálkodóval, kezdeményezési, véleményezési jogát gyakorolja, szükség szerint igénybe veszi az illetékes megyei szakmai szervek segítségét a feladatok hiánytalan ellátása érdekében.

3. A kulturális szakember beiskoláztatása szerződéses alapon történik közös megegyezéssel, mely szerződés a beiskolázási tervben is rögzíthető, de tartalmaznia kell a kedvezmények biztosítását és az összköltségeknek a helyi közművelődési rendeletben szabályozottak szerinti megosztását.

4. Az intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakember(-ek) továbbképzésének kezdő és befejező időpontját.


VIII. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az intézményre vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése a jelen szabályzat III. fejezet 1. pontja értelmében az intézményvezető feladata, amely a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

Záradék: A Közösségi Ház és Könyvtár jelen Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tiszaderzs Községi Önkormányzati Képviselő-testülete a PDF 104/2007. (VI. 05.) számú PDF határozatával jóváhagyta, amely egy időben hatályossá is vált.

Tiszaderzs, 2007. június 05.

freestat.hu

Vissza az Int. működéséhez