Ezen szabályzat a Klubkönyvtár intézményt alapító 425/1995. (XII.7.) számú képviselő-testületi határozat, illetve ezt módosító 156/2000. (IV.28.) számú határozat alapján készült el.TISZADERZSI
KLUBKÖNYVTÁR


SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

T a r t a l m a
(A munkaköri leírásokat is tartalmazza!)T i s z a d e r z s, 2 0 0 0.
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK1. Intézmény neve: K L U B K Ö N Y V T Á R
2. Székhelye és címe: 5243 TISZADERZS, FŐ ÚT 20.
3. Működési területe és jellege: TISZADERZS, LAKÓTERÜLETI
4. Típusa: KLUBKÖNYVTÁR
5. Fenntartó neve: TISZADERZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. Jogállása: Azonos az alapító okiratban rögzítettekkel, kiegészítve azzal, hogy a szakmai tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat alkalmazni kell.

7. Az intézmény alapvető funkciójának megoszlása:- közművelődéshez színtér biztosítása, illetve
- nyilvános könyvtári feladatok ellátása az önkormányzat közművelődési rendeletében foglaltak alapján.
8. Tevékenységi köre: 921 815 közművelődési szakfeladatok ellátása.

9. Heti nyitvatartási ideje: - Klub 30 óra
- Könyvtár 10 óra
Összesen: 40 óra


II. Fejezet

AZ INTÉZMÉNY FELADATA

1. Az intézmény feladata az integráción belül: - a nyitvatartási időtől függetlenül a közoktatást segítő és kiegészítő lehetőségeknek színtér biztosítása,
- a közoktatási intézményekkel - óvodával, vagy iskolával - közös rendezvények szervezésében és lebonyolításában történő aktív részvétel,
- az iskolarendszeren belüli művelődési, szórakozási és közösségi lehetőségekhez színtér és/vagy a rendelkezésre álló technikai feltételek biztosítása.
2. A közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan.

2.1. A helyi kultúra gondozása:

- a kollektív emlékezet gazdagításához a közösségi, a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, a meglévők közismertté tétele.
2.2. A művelődési alkalmak biztosítása: - a hagyományőrző közösségekben való részvétel kezdeményezése és segítése,
- a különböző korosztályok eltérő igényeihez igazodva, kulturált szórakozási lehetőségek kínálata,
- a rentabilitást figyelembe véve, rendezvények szervezése,
- színházlátogatások szervezése,
- a művészeti alkotások bemutatásában közreműködés és színtér biztosítása,
- a könyvtár állományában levő könyvek kölcsönzése, illetve fellelhető dokumentumok (kézikönyvek, képviselő-testületi jkv.-ek, stb.) helyben használatának biztosítása.

2.3. A helyi közösségek, civil szervezetek támogatása: - a közös célok érdekében az együttműködés kedvezményezése,
- a közös rendezvényekhez színtéri, tárgyi és jogi feltételek közismertté tétele, igény esetén szakmai segítség adása, lehetőségek kínálata.

2.4. A térségi kapcsolatok, együttműködések kiépítése, gondozása: - a közös célokat alapul véve, a térségben levő művelődési intézményekkel kapcsolattartás szervezése, meglévő kapcsolatok ápolása,
- a közös érdekek alapján a művelődési intézmények műsorkínálatának ajánlása.

3. Közhasznú szolgáltatások biztosítására vonatkozóan.

3.1. Sportolási lehetőségek kínálata: - kondicionáló berendezés használatának biztosítása,
- a bordásfallal felszerelt nagyterem kihasználása a testkultúra fejlesztése érdekében,
- a közkedvelt asztaliteniszezés biztosítása.

3.2. Különböző szervek rendezvényeihez színtér biztosítása, ezen belül: - a közigazgatási rendezvények, tanácskozások megtartásához színtér- és technikai eszköz biztosítása,
- a termékbemutatókhoz, és vásárokhoz színtér biztosítása,
- a családi rendezvényekhez színtér biztosítása,
- az egyéb szervek, civil szervezetek részére - igénylés esetén - színtér biztosítása.

3.3. Információs szolgáltatások biztosítása: - a könyvtár állományában levő informatikai, un. elektronikus dokumentumok hasznosítása és a lakosság által történő hozzáférési lehetőség biztosítása érdekében a TELEHÁZ létrehozásának és működtetésének elősegítése,
- a megvalósult TELEHÁZ-program esetén a lehetőségek - fénymásolási, faxolási, internetezési, stb. -, szolgáltatások maximális kihasználására törekvés.

III. Fejezet

AZ INTÉZMÉNY FELADATAINAK MEGOSZTÁSA

(Munkaköri leírások)

A Klubkönyvtár intézményre vonatkozó feladatokat 1,5 fő közalkalmazott - ebből: 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közművelődési szakember, illetve könyvtáros és 1 fő részmunkaidőben (4 órában) foglalkoztatott kisegítő-takarító -, az alábbi megosztásban látja el.

1. Az intézményvezető feladatának meghatározása.

Irányítja, szervezi az intézmény szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményt az illetékes felsőbb szakmai szervek elött. Ezekből eredően: - személyi felelősséggel ellátja a II. fejezetben rögzített intézményi feladatokat a vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, illetve határozatok szerint,
- a fenntartóval, illetve a munkáltatóval történő egyeztetés alapján gondoskodik a munka tárgyi- és személyi feltételeiről,
- gondoskodik az intézmény állagának megóvásáról, tisztaságáról és a házirend szerinti használatáról,
- kapcsolt munkakörben ellátja a közművelődési és a könyvtárosi feladatokat,
- eleget tesz a tájékoztatási és a jelentési kötelezettségének,
- a fölérendeltségi viszonyából adódóan irányítja és ellenőrzi a kisegítő-takarítói feladatot ellátó személy munkáját,
- gondoskodik a belső szabályzatok (alapító okirat, szmsz, könyvtárhasználati és szolgáltatási, stb.) aktualitásáról - előterjesztés útján - és betartásáról,
- rendszeres kapcsolatban áll az általános iskola és napköziotthonos óvoda vezetőjével.

2. A kisegítő-takaritó feladatának meghatározása.

Ellátja az intézmény állagmegóvását, tisztántartását és biztosítja a házirendnek megfelelő használatba vételt. Ezekből eredően: - gondoskodik az épület belső helyiségeinek és külső környezet tisztántartásáról,
- rendszeresen takarítja a naponta használatos helyiségeket - előtér, mellékhelyiségek, játékterem, iroda, könyvtár, illetve előtere, udvar, színpadi öltözők - a használatba vételt megelőzően,
- szükség szerint, megfelelő szerrel gondoskodik ápolni azok helyiségek padozatát, melyek parkettázottak,
- a tornatermi órák egészséges körülmények mellett történő megtartása érdekében legalább heti két alkalommal a nagyterem padozatának felmosásáról gondoskodik,
- az igényeknek megfelelően előkészíti a helyiségeket a rendezvényeket megelőzően,
- közreműködik a rendezvények lebonyolításában és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos előkészületi- és utómunkálataiban,
- eseti jelleggel a helyi postai küldeményeket a címzetthez eljuttatja (pl. könyvtári értesítés, felhívás, stb.),
- iskolai szorgalmi időben gondoskodik az oktatási intézmény által igénybe vett helyiségek időben történő nyitásáról, illetve az intézményvezető távolléte esetén a helyiségek zárásáról és a vagyonvédelmi rendszer üzembe helyezéséről (élesítésről).

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDJE

1. Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat
a vezető beosztású klubkönyvtár-vezető látja el, aki: - felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért,
- szakmailag teljes körűen képviseli az intézményt,
- ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat.
2. Az intézmény beosztott dolgozója felett a munkáltatói jogokat a klubkönyvtár vezetője gyakorolja.

3. A hatáskörök átruházása: - A klubkönyvtár-vezető - az egyszemélyes felelősségéből adódóan - a hatáskörét nem ruházhatja át más személyre, kivéve a nem vezetői feladatok ellátását távolléte esetén.
4. A kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása.

4.1. A klubkönyvtár-vezető aláírási jogköre - a pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok aláírása kivételével, bele nem értve a költségvetésben szereplő könyvbeszerzési kereten belüli felhasználásra irányuló megrendeléseket - az intézmény tevékenységi körébe tartozó:
- megbízási szerződésekre,
- megállapodásokra,
- szakmai tevékenységgel kapcsolatos levelekre terjed ki.
4.2. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok cégszerű aláírása a fenntartó részéről, a banki forgalomban elfogadottak szerint történik.

4.3. Az azonnali, ill. sürgős intézkedést igénylő iratokat a klubkönyvtár-vezető távolléte esetén a vele szemben munkáltatói jogkört ellátó, esetleg az általa megbízott személy írja alá.


V. Fejezet

A MŰKÖDÉS RENDJE ÉS A NYITVA TARTÁS

1. Az intézmény
a közoktatást segítő funkcióját alapul véve, a feladatainak ellátása
érdekében - f o l y a m a t o s a n - működik.

2. A törvényes munkaidő - figyelembe véve a fenti szempontokat, illetve az intézmény dolgozóinak munkaidejét - beosztása az alábbiak szerint történik.

2.1. Intézményvezető: keddtől - szombatig a nyitvatartáshoz igazodva, részben kötetlen,
azaz heti 5 nap, illetve 40 óra.
Szabad és pihenőnap: vasárnap és hétfő

2.2. Kisegítő-takarító: hétfőtől - péntekig 7,30-tól az intézményvezető tájékoztatása szerint,
azaz heti 5 nap, illetve 20 óra.
Szabad és pihenőnap: szombat és vasárnap

A rendezvények eltérő időpontjaiból adódó túlórákat - összevonva - szabadnapban kell kiadni.


3. Az intézmény - mint összevont intézmény, azaz Műv. Ház és Könyvtár - nyitvatartási ideje:
Vissza az Intézmény működéséhez!
Nap Könyvtár Klub

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP


Z Á R V A

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

14 - 16

Z Á R V A


Z Á R V A

16 - 21

16 - 21

16 - 21

16 - 21

16 - 21

Z Á R V A


Az intézmény nyitvatartási idejétől eltérően, csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe,
melyek a könyvtár, illetve a TELEHÁZ szolgáltatásai körébe tartoznak.


VI. fejezet

A HELYISÉGEK HASZNÁLATA

1. A helyiségek használatának időbeosztása az igénylések sorrendje alapján történik.

2. A külső szervek és magánszemélyek - saját célra -, az adott időben érvényben levő szolgáltatási szabályzat szerinti díj megfizetése esetén vehetik igénybe a helyiségeket.

3. A megvalósulás esetén a TELEHÁZ szolgáltatásaira külön díjszabás az irányadó.


VII. Fejezet

A HÉTÉVES TOVÁBBKÉPZÉSRE ÉS
A BEISKOLÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A szervezett képzés tervezése.

1.1. A normatív hozzájárulás igénylésének alapdokumentumai: - a hétéves továbbképzési terv,
- a beiskolázási terv, amely az adott és az azt követő naptári évre vonatkozik.
Ezen belül: - A hétéves továbbképzési tervet az intézmény vezetője készíti el - első alkalommal 2000. április 10-ig - és jóváhagyás végett a fenntartó részére átadja, figyelembe véve az intézmény mindenkori domináns funkcióját (könyvtár, közművelődés) és a közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben foglalkoztatott kulturális szakember(-ek) létszámát.

- A beiskolázási tervet az intézmény vezetője a jóváhagyott hétéves továbbképzési terv alapján készíti el, illetve gondoskodik a másolat megküldéséről a fenntartó és az illetékes megyei szakmai szervek (MMISZ, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár) részére.
2. Az intézmény vezetője a beiskolázási terv elkészítése előtt egyeztet a bérgazdálkodóval, kezdeményezési, véleményezési jogát gyakorolja, szükség szerint igénybe veszi az illetékes megyei szakmai szervek segítségét a feladatok hiánytalan ellátása érdekében.

3. A kulturális szakember beiskoláztatása szerződéses alapon történik közös megegyezéssel, mely szerződés a beiskolázási tervben is rögzíthető, de tartalmaznia kell a kedvezmények biztosítását és az összköltségeknek a 9/2000. (V.2.) sz. Rendelet 13 §-ban szabályozottak szerinti megosztását.

4. Az intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakember(-ek) továbbképzésének kezdő és befejező időpontját.


VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az intézményre vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése - az intézményhez tartozókkal egyetértésben - a jelen szabályzat III. fejezet 1. pontja értelmében az intézményvezető feladata, mely a képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.

Záradék: Az érvényességre vonatkozó utalás a szabályzat fedőlapján található.

Tiszaderzs, 2000. május 02.

freestat.hu

Vissza az Int. működéséhez